Bratislav Janković Kontakt - 063 23 73 12

Procene Vrednosti Građevinskih Objekata

Osnovni Elementi Za Procenu:

Procena tržišne vrednosti svih objekata, vrši se na osnovu postojeće dokumentacije koja je prezentirana od strane naručioca kao i važećih propisa koji regulišu procenu vrednosti i snimanja tj. uvida u dotični objekat. Kod procene tržišne vrednosti objekata obavezno se uzimaju u obzir sledeći elementi:

1. Površina objekta
2. Lokacija objekta
3. Funkcionalnost i namena
4. Kvalitet objekta
5. Stepen istrošenosti tj. sadašnje stanje objekta
6. Izgrađenost infrastrukture vezane za objekat i kompleks u celini

Za Procenu Vrednosti Privrednih Građevinskih Objekata Je Potrebno:

1. Lista osnovnih sredstava na dan 31.12. hhhh.god, sa godinom aktiviranja, stopom amortizacije i računovodstvenim vrednostima
2. Kompletna investiciono-tehnička dokumentacija koja obuhvata
• Glavne arhitektonsko-građevinske projekte
• Glavne projekte vodovoda i kanalizacije, jake i slabe struje, centralnog grejanja sa priključcima na javne mreže ili sopstveno napajanje
• Projekte izvedenog stanja
• Projekte platoa i saobraćajnica, uređenje terena, hortikultue…
3. Dozvola za gradnju i upotrebna dozvola
4. Visina naknade uređivanje građevinskog zemljišta koju takođe utvrđuje jedinica lokalne samouprave na osnovu stepena komunalne opremljenosti, godišnjih programa za uređenje građevinskog zemljišta, urbanističke zone, namene i površine objekta (Član 92 Zakona o planiranju i izgradnji, SL.Glasnik RS br. 121/2012)
5. Za procenu vrednosti opreme neophodan je listing sa godinom nabavke, stopom amortizacije i knjigovodstvenim vrednostima.
6. Kod objekata skorijeg datuma, za procenu bi pomogli i izvorni dokumenti: uguvori i okončane situacije, računi raznih dobavljača, naknade i doprinosi javnim preduzećima, troškovi projektovanja, stručnog nadzora i sve ostalo što bi dovelo do preciznije procene vrednosti nekretnina i opreme.